Regulamin
I. Informacje ogólne.
 
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
Meble od Zagłoby - należy przez to rozumieć ZAGŁOBA Michał Zagłoba z siedzibą w Russocice 105a, 62-710 Władysławów; NIP 668-174-99-71, Regon 301601815;
Kupującym, kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną (konsumenta - w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
Sklepie - należy przez to rozumieć sklep internetowy krzesłdebowe.pl  prowadzony ZAGŁOBA  na swoim portalu internetowym pod adresem https://www.krzesladebowe.pl
Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, który określa zasady sprzedaży towarów i usług przez ZAGŁOBA za pośrednictwem Sklepu. Regulamin jest dostępny na https://www.krzesladebowe.pl
Zamówienie - należy przez to rozumieć złożenie zamówienia przez kupującego za pośrednictwem portalu internetowego.
1. Złożenie zamówienia przez osobę zarejestrowaną w sklepie (klienta lub kupującego) jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. W toku składania zamówienia klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje.
2. Dane kontaktowe Sklepu internetowego oraz wszystkich punktów handlowych znajdują się na stronie internetowej pod adresem:  https://www.krzesladebowe.pl/
 
II. Rejestracja i zmiana danych
 
1. Informujemy, że administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) jest firma ZAGŁOBA
Dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.- ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - RODO.
Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, z pominięciem jednostek współpracujących z ZAGŁOBA w ramach działań transakcji płatności ( Przelewy24, ING Bank Śląski). Klienci maja prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, kontroli, oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania lub ich usunięcia, poprzez wysłanie stosownego emaila na adres sklep@mebleodzagloby.pl 
Administrator danych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
- dane kontaktowe;
- dane dotyczące aktywności na stronie internetowej.;
- dane dotyczące zamówień w Sklepie Internetowym;
- dane dotyczące reklamacji, skarg i wniosków;
- dane dotyczące usług marketingowych, w tym remarketingowych, które mają na celu dotarcie do potencjalnego klienta z najbardziej dopasowaną ofertą handlową.
Podanie przez Państwa wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Każdy użytkownik zgodnie z RODO ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 
III. Składanie i realizacja zamówień
 
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia udostępnionego na stronie Sklepu lub poprzez wysłanie maila na adres: sklep@mebleodzagloby.pl 
2. Dane wpisywane do formularza muszą zawierać prawdziwe informacje.
3. Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest umieszczenie w formularzu wszelkich danych pozwalających na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numeru telefonu i adresu email. W razie podania przez Klienta niekompletnych danych, a także braku możliwości skontaktowania się z Kupującym w ciągu 2-4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu uzyskania kompletnych danych umożliwiających realizację zamówienia.
4. Po złożeniu zamówienia do klienta zostaje wysłany przez Sklep email z potwierdzeniem złożenia zamówienia wraz z podaniem przewidywanego terminu realizacji oraz kosztów transportu. Przewidywany termin realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności zamawianego towaru lub usługi, o czym Klienta jest informowany w wiadomości email z potwierdzeniem zamówienia.
5. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku Sklepu –
ING Bank Śląski SA 07 1050 1735 1000 0092 2623 7916 z podaniem numeru zamówienia. Zapłata musi obejmować cały zamówiony towar oraz koszty transportu oraz koszty dodatkowych czynności wykonywanych przy dostawie. W przypadku częściowej zapłaty zamówienie nie będzie realizowane.
6. Zamówienia nieopłacone w ciągu 10 dni od daty złożenia zostaną automatycznie anulowane przez Sklep.
7. Odmowa realizacji zamówień przez Sklep może nastąpić gdy zamieszczone przez Klienta w formularzu dane będą niepełne.
8. W przypadku odbioru własnego towaru przez Kupującego koszty transportu nie będą doliczane.
9. Czas realizacji zamówień podawany jest w potwierdzeniu złożenia zamówienia i wynosi do 21 dni roboczych, od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji .
10. Zakupione towary będą dostarczone na koszt Kupującego pod wskazany w formularzu zamówienia adres lub pozostawione w celu samodzielnego odbioru przez Kupującego w sklepie stacjonarnym ZAGŁOBA. Dane teleadresowe wszystkich oddziałów znajdują się pod adresem https://www.krzesladebowe.pl
11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu i cen towarów znajdujących się w Sklepie (nie dotyczy to towarów już zamówionych i potwierdzonych przez Sklep). Sklep zastrzega sobie także prawo przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz przeprowadzania w nich zmian.
 
IV. Ceny towarów i płatność
 
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
2. Podane w Sklepie ceny obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.
3. Klient ma do wyboru następujące opcje płatności:
a) Płatność tradycyjnym przelewem bankowym. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym ZAGŁOBA  zamówienie jest przekazywane do realizacji.
b) Płatność poprzez systemy: Przelewy 24. Najszybszy i najpewniejszy sposób nabycia towaru. Płatność odbywa się natychmiast, a obsługa sklepu informuje klienta o potwierdzeniu zakupu towaru.
4. Wpłaty za zamówienie należy dokonać na konto ZAGŁOBA w  ING Bank Śląski SA 07 1050 1735 1000 0092 2623 7916 
 V. Koszt transportu
1. Zamówione produkty dostarczane są tylko na terenie Polski, koszt przesyłki lub transportu pokrywa Klient, chyba że dany produkt objęty jest promocją transport gratis. Wówczas Klient otrzymuje bezpłatną dostawę, a produkty objęte promocją oznaczone są informacją "Przesyłka GRATIS!"
2. Koszt transportu kształtuje się następująco:
- WYSYŁKA       krzesło               30zł brutto, 
                          hoker                  30 zł brutto
                          fotel                    90 zł brutto
                          stolik kawowy     60 zł brutto
                          stół                   150 zł brutto
- ZAKUPY JEDNORAZOWE POWYŻEJ 4000zł - wysyłka gratis
- ODBIÓR OSOBISTY W SKLEPIE: gratis,
3. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przed przyjęciem zamówienia do realizacji jedynie na wyraźne żądanie Kupującego wyrażone w formie pisemnej.
4. Dostawa będzie odbywała się środkami własnymi Sklepu lub też za pomocą wynajętych w tym celu przewoźników. Jeśli do rozładunku będzie niezbędny dodatkowy sprzęt np. wózek widłowy, to na Kupującym będzie ciążył obowiązek zapewnienia tego sprzętu.
5. Dostawa nie będzie obejmowała dodatkowych czynności w szczególności kosztów rozładunku i wniesienia towarów do budynków i pomieszczeń, a jedynie dostawę pod wskazany adres, gdzie Kupujący będzie zobowiązany do rozładunku i odebrania towaru.
6. W oparciu o odrębne ustalenia stron i dodatkowe zlecenie strony mogą przewidzieć wniesienie towarów do budynków i na określone kondygnacje. Wymaga to pisemnego zlecenia Kupującego i potwierdzenia przez Sklep wraz z podaniem wynagrodzenia oraz zapłatą ustalonego wynagrodzenia za dodatkowe czynności.
7. Przy odbiorze towarów Kupujący jest zobowiązany sprawdzić towar pod względem ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń w czasie odbioru towaru w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kierowcy i odmówić przyjęcia towaru. W razie późniejszego wykrycia uszkodzeń mechanicznych należy zawiadomić o tym niezwłocznie Sklep i uzgodnić termin sporządzenia protokołu szkody. Protokół szkody podpisują Klient i przedstawiciel Sklepu.
8. Przy odbiorze własnym zakupione towary będą pozostawione w celu samodzielnego odbioru przez Kupującego w sklepie stacjonarnym ZAGŁOBA. Dane teleadresowe znajdują się pod adresem: https://www.krzesladebowe.pl
 
VI. Niezgodność towaru z umową, zwroty.
 
1. Sklep odpowiada wobec kupującego będącego konsumentem za wady towarów - niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w ustawie z dnia23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827). W zakresie kupujących nie będących konsumentem Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Kupujący ma prawo bez podania przyczyny, odstąpić od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru towaru, zgodnie z art.27 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827). Do zachowania 14-sto dniowego terminu wskazanego w zdaniu pierwszym wystarczy wysłanie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki z towarem wypełnionego formularza zwrotu (kliknij aby pobrać formularz) na adres e-mailowy sklepu . Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. W przypadku zwrotu prosimy o przesłanie go na adres ZAGŁOBA, Russocice 105a, 62-710 Władysławów  z wydrukowanym i ręcznie wypełnionym formularzem zwrotu wraz z fakturą VAT lub z paragonem. Kupujący powinien zachować dowód nadania przesyłki w celu weryfikacji zachowania terminu zwrotu. Zwracany towar nie może być używany i musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta.
4. Zwrot pieniędzy wpłaconych przez Kupującego (należność za towar i ewentualne koszty dostarczenia towaru do klienta) następuje przelewem na rachunek wskazany przez Kupującego w formularzu zwrotu lub w innej formie uzgodnionej z Klientem. W razie zwrotu Klient zobowiązany jest do dostarczenia do Sklepu podpisanej przez siebie faktury korygującej.
5. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru przez Klienta do Sklepu obciążają Klienta.
 
VII. Reklamacje
 
1. W przypadku uszkodzenia zamówionego towaru w czasie transportu do klienta lub przesłania produktów z wadą fabryczną klient może odesłać zakupiony produkt. Reklamowany produkt klient przesyła na swój koszt na adres  ZAGŁOBA, Russocice 105a, 62-710 Władysławów  wraz z kopią dokumentu potwierdzającego sprzedaż (faktura VAT, paragon) oraz formularzem reklamacji (kliknij by pobrać formularz).
2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane po spełnieniu warunków określonych w Pkt. V ppkt. 7 niniejszego regulaminu.
3. Sprzedający ponosi względem Klientów będących konsumentami odpowiedzialność przez 2 (dwa) lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową (zamówieniem), zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).
4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia. Jeżeli dane w reklamacji lub informacje wymagają uzupełnienia klient zobowiązany jest niezwłocznie je uzupełnić. Klient ma świadomość, że czas na uzupełnienie przez niego reklamacji może wpłynąć na termin rozpoznania reklamacji. Nadużywanie prawa przez Klienta w tym zakresie stanowi nadużycie prawa i nie korzysta z ochrony.
5. W razie niezajęcia przez Sklep żadnego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty zgłoszenia, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep za zasadną.
6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sklep zwróci Klientowi równowartość opłaty za odesłanie towaru.
7. Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona to w pierwszej kolejności Sklep będzie uprawniony do wymiany towaru wadliwego na nowy wolny od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową będzie niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Dopiero, gdy wymiana na towar nowy wolny od wad będzie niemożliwa, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru oraz kosztów dostawy, lub po wyrażeniu zgody przez Klienta, sprzeda inny dostępny w sklepie towar.
8. W przypadku zgody Klienta na wymianę towaru zgodnie z pkt. 7 koszt ponownej dostawy towaru ponosi Sklep.
9. Reklamacje zgłaszane po upływie dwóch lat od dnia dostawy towaru nie podlegają rozpatrzeniu. W przypadku klientów nie będących konsumentami termin zgłoszenia wynosi jeden rok.
 
VIII. Pielęgnacja i konserwacja mebli.
 
1. Unikać wystawiania mebli na nadmiernie wysoką temperaturę lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może to spowodować ich blaknięcie, pękanie lub odbarwienie
2. Starać się utrzymać stałą wilgotność w pomieszczeniu ok. 40-50%
3. Czyścić ściereczką na sucho, w wyjątkowych wypadkach lekko wilgotną, nie używać detergentów
4. Rozlane płyny należy bezzwłocznie usunąć wilgotną szmatką
5. Nie stawiać gorących, mokrych lub bardzo zimnych naczyń bezpośrednio na drewnianej powierzchni.
6 Meble należy olejować w zależności od tego, jak bardzo są wystawione na działanie różnych czynników, najczęściej średnio dwa razy do roku, olejami Osmo. Używać wosku w zależności od koloru mebla. 
 
IX. Postanowienia końcowe.
 
1. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistości, gdyż odzwierciedlenie kolorów może odmiennie prezentować się na różnych typach monitorów.
2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym wymaga każdorazowego zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. W przypadku dokonywania zamówień w formie e-mail sklep@mebleodzagloby.pl w treści tej wiadomości musi znajdować się oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z regulaminem i że akceptuje jego treść.
3. ZAGŁOBA uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu, a także do dokonania zmiany treści Regulaminu w przypadku:
-dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia
- zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym.
- siły wyższej
- w innych sytuacjach, gdy będzie to zmierzało do uatrakcyjnienia funkcjonowania Sklepu i jakości świadczonych usług.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawach konsumenta, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych aktualnych przepisów prawa mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
5. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do regulaminu i jest dostępny pod tym linkiem (kliknij aby pobrać formularz).

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close